Croatia osiguranje

Безбедно Online плаќање

Безбедно Online плаќање 

Безбедноста за внесување и пренос на податоците на картичката се овозможува со криптирање на врската меѓу нашиот сервер и платежната страница на соодветната банка, поддржани од Интернационалниот Картичен Систем CaSys.

Автентичноста на вашата картичка се проверува со воведување на код за безбедност (CVV2).

Како дополнување, за ваша идентификација како сопственик на картичката, платежниот сервер за електронска трговија на соодветната банка ги поддржува шемите за автентичност на меѓународните организации за картички - Veryfied byVISA и MasterCard SecureCode. Со самото регистирање можете да ги користите услугите за онлајн плаќање. Картичките со кои можете да направите онлајн плаќање се: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, Visa Electron, како и други картички кои се издадени од македонски банки, а кои на пластиката го немаат логото на Master или Visa.

Исто така, ве молиме да проверите во банката издавач на картичката, дали ви е овоможено да правите трансакции преку Интернет.

Податоците кои клиентот треба да ги пополни за плаќање со картичка се:

  • Податоци за картичката (број, датум на важност, 3-цифрен код за безбедност(CVV2/CVC2), име на сопственикот, име на банката и тел.број на дежурниот центар на банката издавач на картичката
  • Податоци за автентичност (За идентификација на сопственикот, платежниот сервер за електронска трговија на соодветната банка ја поддржува шемата з аавтентичност на меѓународните организации за картички - Veryfied by VISA иMasterCard SecureCode. Во случај да сте регистрирани од вашата банка во таа шема за безбедност, на екранот ќе се појави страница каде што треба да ја внесете вашата лозинка.

ВАЖНО:Кроациа Осигурување®- Живот НЕ собира податоци за картичките, и како трговец немаме пристап до овие податоци.

Контрола над овие податоци има само банката во чија сопственост е платежната картичка.

Трансакциона валута (во која се врши исплатата) е Македонски денар.

При on-line плаќањето со картичка не е можно плаќање на рати, туку наеднаш на целиот износ на сметката.

Со почит, 
Кроациа Осигурување - Живот