ISO сертификат

Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје е првата финансиска институција во Р. Македонија која поседува меѓународен сертификат за воспоставен систем за управување согласно стандардот за квалитет ISO 9001:2015.

Со работењето на Друштвото согласно барањата на наведениот меѓународен стандард се потврдува трајното определување  за:

  • Разбирање и исполнување на барањата на клиентите;
  • Подобрување на квалитетот на производите и услугите;
  • Задоволство на вработените и деловните партнери;
  • Јакнење на лидерската позиција.

Прифаќањето на системот за управување согласно стандардот за квалитет е стратешка одлука на нашето Друштво. Во текот на траењето на сертификатот се спроведуваат континуирани контроли за примената на системот за управување согласно стандардот за квалитет. Сертификатот е одобрен од страна на  на Lloyd’s Register Quality Assurance. 

LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) е дел од Lloyd’s Register Group Limited. Оваа групација постои од далечната 1760 год. во Лондон, Велика Британија. Првенствено се занимава со контрола и проверка на бродови и издавање на класи за бродови. Од 1985 година применува своја експертиза и во областа на сертификацијата на системите за управување согласно меѓународните стандарди ISO (9001, 14001, 27001, …).