Croatia osiguranje

Правна поука

Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје не гарантира дека сите информации кои можете да ги најдете на оваа web страна се точни и комплетни. Можно е да содржат грешки кои не се намерно предизвикани и кои се апсолутно случајни.

Во таа смисла, Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје не превзема никаква одговорност за содржината на оваа web страна, вклучувајќи ги и линковите и сите останати информации кои се директно или индиректно искористени на оваа web страна. Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје го задржува правото за измени и дополнувања на содржината на оваа web страна без претходна најава. Тоа ја прави ништовна секоја обврска заради неточна информација на web страната и за секоја одлука која врз основа на информациите земени од оваа страна ја донесуваат корисниците, односно секоја одлука ја носат на своја сопствена одговорност. Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје не превзема никакава одговорност за материјална или нематеријална штета од било кој вид, независно дали е настаната директно или индиректно, како и било какво директно или индиректно користење на содржината на оваа web страна.

Доколку поинаку не е нагласено, авторските права за сите документи употребени на оваа web страна (вклучувајќи слики, илустрации, извадоци, анимации и останато) како и сите алатки употребени за нивно креирање, припаѓаат на Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје. Во поглед на поврзаноста на правата (општо имотно право, право на индустриска сопственост, авторско право и други права), како и лиценци, никакви права не се гарантирани на трети лица. Секое превземање и употреба на материјалот од оваа web страна без дозвола на Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје е забрането и е предмет на правен однос. Овој правен однос посебно се однесува на репродуцирање, филмување, чување и процесуирање на овие материјали со помош на електронски системи (интернет, интранет, ЦД-ром и останати носачи на податоци). Репродукција на знаците (така како што се регистрирани или на логото) е експлицитно забрането иако се означени со симболите ® или ™. Сите претходно наведени правила се однесуваат истотака и на Софтверот кој може да биде достапен или превземен од страната на Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје. Доколку трето лице овозможи Софтверот да биде достапен по пат на линк, корисникот е должен да се запознае со условите за користење на тој провајдер.

Корисникот кој ќе објави информација на web страната на Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје, согласен е дека ги пренесува неограничените права поврзани со таа информација во било која форма на Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје. Информацијата примена од корисникот не е предмет на тајност. Личните информации на корисниците на web страната се заштитени и може да бидат искористени само за поддршка и ажурирање на податоците на корисниците.

Со пријавувањето за добивање на новости (newsletter) или учество во наградни игри, податоците на корисниците ќе бидат сочувани на серверот на Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје. Со таквите активности, корисникот станува регистриран посетител на web страната и прифаќа да добива обична или електронска пошта со информации од Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје. Корисникот може во секој момент да ја поништи таквата пријава во писмена форма. Податоците од регистрираните корисници нема да бидат препратени на трети лица. Интернет сервисот на Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје е поткрепен со firewall систем а со тоа и податоците на корисниците се заштитени од надворешен пристап.

Во случај на било каков спор надлежен е судот во Скопје.
Со почит,
Кроациа Осигурување - Живот АД - Скопје